V oblasti inženýrské geodézie nabízíme geodetickou podporou veškeré investiční výstavby. Jedná se o plošné stavby od drobných staveb (rodinných domků) přes občanské stavby a občanskou vybavenost, po stavby průmyslových objektů.

OG

Dále liniové stavby od malých komunikací, parkovišť a přípojek inženýrských sítí až po stavby na rychlostních komunikacích, mostech a inženýrských sítích. U těchto staveb pořizujeme podklady pro projektovou činnost, zajišťujeme služby odpovědného geodeta (ÚOZI) v průběhu výstavby, kde provádíme vytyčovací práce a zároveň kontrolujeme dodržení geometrických parametrů při vlastní stavbě. Po realizaci díla provádíme dokumentaci skutečného provedení díla a ve spolupráci s oddělením geometrických plánů vyhotovujeme geometrické plány a věcná břemena na realizované stavby.

 

Přehled nabízených služeb:

 • Pořízení podkladů pro projektovou činnost a GIS
 • Výkon činnosti úředně oprávněného zeměměřičského inženýra (ÚOZI) při realizaci stavby včetně kontrolní činnosti
 • Měření stávajících objektů a jejich posunů, vyhodnocení odchylek konstrukcí
 • Dokumentace skutečného provedení staveb, měření skutečného provedení

 

Popis jednotlivých služeb:

Pořízení podkladů pro projektovou činnost a GIS
 • polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího terénu pro osazení stavby
 • měření stávajících navazujících objektů u přístaveb a rozšíření
 • ve spolupráci s našimi projektanty pořídíme stavební dokumentaci objektů u kterých není dokumentace dostupná
 • kompletujeme a sjednocujeme podklady pro projektanty, převádíme data do digitální podoby
 • Provádíme sběr dat pro GISové aplikace, jak měřením tak digitalizací podkladů

OG_2

Výkon činnosti úředně oprávněného zeměměřičského inženýra (ÚOZI) při realizaci stavby včetně kontrolní činnosti
 • vybudování bodového pole stavby
 • vytyčení základních geometrických parametrů stavby
 • podrobné vytyčení stavby a jejích částí, určení sekundárního bodového pole
 • kontrolní činnost prováděná při realizaci stavby – rektifikace polohy a výšek bednění před betonáží
 • kontrolní činnost při realizaci stavby – měření stavebních částí po betonáži a vyhodnocení odchylek vůči projektové dokumentaci. U liniových staveb kontrola jednotlivých konstrukčních vrstev dle TP nebo požadavku objednatele
Dokumentace skutečného provedení staveb
 • měření skutečného provedení staveb po dokončení. Zpracovává se dle metodiky objednatele, nebo správce, kterému se dokumentace předává
 • Vyhotovujeme geometrické plány na vyznačení budov. Zpracováváme geometrické plány na vyznačení věcných břemen u inženýrských sítí
Měření stávajících objektů a jejich posunů, vyhodnocení odchylek konstrukcí
 • v součinnosti s projektanty vyhodnocujeme pomocí geodetických metod posuny a přetvoření stavebních konstrukcí
 • provádíme měření stávajících objektů a konstrukcí za účelem vyhodnocení pohybů způsobených provozem s vyhodnocením odchylek pro následnou možnost rektifikace. Např. lanové dráhy
 • zaměřujeme výtahové šachty a vyhodnocujeme svislosti a odchylky od svislice v jednotlivých podlažích

 

Nutná součinnost objednatele se zhotovitelem

Pro Vaši maximální spokojenost s našimi službami je nezbytná Vaše součinnost jako zákazníka - objednatele. Součinnost spočívá zejména v poskytování potřebných podkladů, informací a také zajištění souhlasu vlastníků se vstupem zhotovitele na nemovitosti dotčené měřickými pracemi. Vzhledem k různorodé povaze, složitosti a rozsahu nabízených služeb, budou podklady potřebné pro zpracování každé nabídky a pro zahájení vlastních prací na zakázce upřesněny vždy po úvodním jednání se zákazníkem. Zpravidla si od objednatele vyžádáme vytyčovací výkres a projektovou dokumentaci stavební části po jednotlivých podlažích včetně základů, výkresy tvarů a podobně. Pokud není vytyčovací výkres vyhotoven, lze po předání situace se zákresem stavebního objektu výkres vyhotovit. Velkou výhodou je předání podkladů ve formátech  CAD systémů DWG, DGN, DXF. Po analýze vstupních informací vám předložíme k odsouhlasení nabídku s technickými parametry, cenou a termínem. Požadované práce zahájíme po přijetí vaší objednávky nebo smlouvy o dílo, jejíž přílohou bude vámi odsouhlasená nabídka.

Související odkazy:

Reference