Katastr nemovitostí, geometrické plány:

 

GPV oblasti katastru nemovitostí nabízíme vyhotovení zejména geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků. Obojí slouží k jednoznačnému a nezpochybnitelnému polohovému určení hranic pozemku nebo jeho části v terénu a po spojení s příslušnými listinami k zápisu informace o poloze a právech k pozemku do katastru nemovitostí. Před nabytím pozemku by budoucí vlastník ve vlastním zájmu měl od protistrany požadovat geometrický plán, protokol o vytýčení hranic pozemků a na místě zkontrolovat soulad dokumentů se skutečností tj. mezníky nebo jiné prvky určující hranici v terénu. Je to nejjistější způsob jak předejít zdlouhavým a drahým soudním sporům v budoucnu.

 

Přehled nabízených služeb

 • Geometrické plány
 • Vytyčování hranic pozemků
 • Obnova bodových polí, zhušťování bodových polí

 

Geometrický plán

Dle potřeb zákazníků vyhotovujeme geometrické plány pro:
 • Změnu hranice katastrálního území
 • Rozdělení pozemku
 • Změnu hranice pozemku
 • Vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru
 • Určení hranic pozemku při pozemkových úpravách
 • Doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud vedený ve zjednodušené evidenci
 • Opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
 • Upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení
 • Průběh vytýčené nebo vlastníky upřesněné hranice
 • Vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
Geometrický plán je nezbytný doklad:
 • Ke kupní nebo směnné smlouvě - změna vlastnictví v katastru vkladem, jsme schopni vyhotovit pro vás i příslušné smlouvy
 • K rozhodnutí orgánu státní správy - kolaudace, zápis rozestavěné stavby do katastru, jsme schopni pro vás připravit a vyplnit příslušné formuláře
 • Pro doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem – hranice pozemků vedené zjednodušeným způsobem nejsou zobrazeny v katastrální mapě katastru nemovitostí
 • Pro průběh vytýčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků – průběh vytýčené hranice a odsouhlasený všemi dotčenými vlastníky souhlasným prohlášením se jedině na základě tohoto geometrického plánu zapíše do katastru nemovitostí s nejvyšší kvalitou vytýčených bodů.Tímto způsobem vlastníci pozemků jednoznačně vyřeší průběh a nezpochybnitelnost svých hranic
 • Pro vymezení věcného břemene k části pozemku , např. břemeno přístupu ke své nemovitosti přes pozemek jiného vlastníka, průběh vedení 

Poznámka:

Geometrický má svojí právní účinnost teprve ve spojení s příslušnou listinou – kupní smlouvou, kolaudačním rozhodnutím s vyznačením nabytí právní moci, rozhodnutím soudu apod. K dělení pozemku se musí vždy vyjádřit příslušný stavební úřad, jinak katastrální úřad geometrický plán nezapíše.

 

Vytýčení hranic pozemků

Je proces, mnohdy opomíjený. Závazný průběh hranic pozemků je dán jeho geometrickým a polohovým určením evidovaným v souboru geodetických informací. Přesnost tohoto geometrického a polohového určení je závislá na druhu a přesnosti katastrální mapy a přesnosti původního výsledku zeměměřických činností. Doporučujeme všem vlastníkům, aby si před nabytím vlastnictví a podpisem kupní smlouvy nechali hranice pozemků vytýčit a vyhotovit geometrický plán na vytýčenou a vlastníky upřesněnou hranici. Jedině tímto geometrickým plánem a na základě souhlasného prohlášení vlastníků, lze toto přené geometrické polohové určení zapsat do katastru nemovitostí. Tímto úkonem předejdete mnohým těžkostem a dohadům se sousedy do budoucna.

 

Obnova bodových polí, zhušťování bodových polí

V souladu se zákonem 200/1994 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou č. 31/1995 Sb. zpracováváme kompletní dokumentaci potřebnou pro obnovu a zhuštění bodových polí. Tato činnost se většinou provádí na základě požadavku státní správy.

 

Součinnost objednatele se zhotovitelem

Pro Vaši maximální spokojenost s našimi službami je nezbytná Vaše součinnost jako zákazníka - objednatele. Součinnost spočívá zejména v poskytování potřebných podkladů, informací a také zajištění souhlasu vlastníků se vstupem zhotovitele na nemovitosti dotčené měřickými pracemi. Vzhledem k různorodé povaze, složitosti a rozsahu nabízených služeb, budou podklady potřebné pro zpracování každé nabídky a pro zahájení vlastních prací na zakázce upřesněny vždy po úvodním jednání se zákazníkem. Po analýze vstupních informací vám předložíme k odsouhlasení nabídku s technickými parametry, cenou a termínem. Požadované práce zahájíme po přijetí vaší objednávky nebo smlouvy o dílo, jejíž přílohou bude vámi odsouhlasená nabídka.

Užitečné odkazy:

Reference
Formuláře ČÚZK
Nahlížení do katastru nemovitostí