Pozemkové úpravy:

Při projektování pozemkových úprav zajišťujeme práce jako hlavní dodavatel v celém rozsahu tj. přípravné práce, návrhové práce, vytýčení a novou DKM vlastními silami, nebo ve spolupráci s řadou osvědčených a dlouholetých subdodavatelů, na jejichž výběru věnujeme mimořádnou pozornost. V roli subdodavatele nabízíme dodání jakékoliv dílčí fáze pozemkových úprav. Pro veškeré činnosti používáme nejmodernější měřickou a výpočetní techniku, včetně nejnovějších technologií.

Přehled nabízených služeb

 • Komplexní pozemkové úpravy
 • Jednoduché pozemkové úpravy
 • Prodej a školení SW pro zpracování PÚ

 

Komplexní pozemkové úpravy

Komplexní pozemková úprava (KPÚ) je poměrně složitý a dlouhodobý proces, jehož cílem je optimalizovat uspořádání vlastnických vztahů mimo zastavěné území v celém katastrálním území. Nově se řeší se přístupnost a úprava hranic pozemků tak, aby byly vytvořeny co nejlepší podmínky pro efektivní hospodaření na zemědělských pozemcích s ohledem na ochranu životního prostředí a vodního režimu v krajině. KPÚ se účastní územně příslušný pozemkový úřad v roli koordinátora, vlastnící pozemků řešených v KPÚ, kteří se průběžně vyjadřují k jednotlivým návrhům nového uspořádání pozemků, dotčené orgány státní správy, správci dopravní a technické infrastruktury a nakonec projektant - firma Ing. Václav Kellner - respektive celý projekční tým složený s odborníků různých profesí jehož úkolem je splnit cíle KPÚ a zároveň uspokojit všechny oprávněné požadavky účastníků KPÚ. Průběh KPÚ lze zhruba popsat následovně:

Přípravné práce:
 • Svolání úvodního jednání – podání základních informací o cílech KPÚ. Ustanovení sboru zástupců vlastníků.
 • Podrobný průzkum řešeného území.
 • Přípravné geodetické práce.
 • Soupis nároků vlastníků pozemků a jejich odsouhlasení jednotlivými vlastníky.
Návrhové práce
 • Plán společných zařízení – návrh polních cest, vodohospodářských a ekologických opatření.
 • Návrh nového uspořádání pozemků.
 • Vydání rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy pozemkovým úřadem.
Vytýčení hranic pozemků a nová DKM
 • Vypracování digitální mapy dle schváleného návrhu pozemkové úpravy.
 • Pozemkový úřad vydá rozhodnutí o převodu a přechodu vlastnických práv vlastníků, které vznikly návrhem pozemkových úprav.
 • Následně zapíše příslušné katastrální pracoviště nový stav do evidence KN.
 • Každý vlastník řešených pozemků má právo na jedno bezplatné vytyčení hranic těchto pozemků.

 

Realizace návrhu pozemkové úpravy

Vlastní realizace navržených společných opatření v terénu se provede po zapsání návrhu pozemkové úpravy do evidence katastru nemovitostí podle zpracované projektové dokumentace.

 

Jednoduché pozemkové úpravy

Pro zpracování jednoduché pozemkové úpravy platí v podstatě stejná pravidla jako u úpravy komplexní, ale ve zjednodušené formě. Jednoduchá pozemková úprava je jedním z vhodných způsobů:

 • Zpřístupnění pozemků.
 • Řešení protierozní nebo protipovodňové ochrany
 • Jak může obec formou směny získat pozemky v extravilánu například pro realizaci vlastních infrastrukturních projektů.
 • Rekonstrukce přídělů

 

Prodej a školení SW pro zpracování PÚ

Zeměměřické činnosti a projektové práce zpracováváme v osvědčeném SW PROLAND, produktu firmy GEPRO Praha s.r.o. Jsme současně i dealery tohoto SW a samozřejmou součástí dodávky je instalace a zaškolení.

 

Součinnost objednatele se zhotovitelem

Pro zdárný průběh každé pozemkové úpravy je nezbytně nutná úzká součinnost mezi pozemkovým úřadem, vlastníky pozemků a projektantem. Vzhledem k regionálním odlišnostem v požadavcích pozemkových a katastrálních úřadů na formální úpravu předávaných částí dokumentace pozemkových úprav preferujeme co nejpřesnější specifikaci těchto požadavků již v rámci úvodních jednání. Za nejvhodnější formu považujeme poskytnutí vzorové dokumentace s příslušným komentářem.

Související odkazy:

Reference

Panorama_Andelka

Andělská Hora - Karlovarský kraj