GISGeografický informační systém (GIS) je funkční počítačový systém, který umožňuje získávat, uchovávat, zpracovávat a zpřístupňovat geograficky vztažená data. Základem GIS jsou digitální grafická data ve vektorové nebo rastrové podobě, která bývají zpravidla úzce provázána s informacemi obsaženými v databázích.

Jako programové vybavení pro GIS využíváme produkty české společnosti GEPRO - desktopový systém MISYS a webový systém MISYS-WEB.

Systémy společnosti GEPRO používají progresivní technologie, jsou vyvíjeny jako samostatná řešení, nikoli jako aplikační nadstavby nad jinými systémy. Uživatelům jsou poskytovány komplexní služby v podobě dodávky na klíč. Nabízená řešení jsou cenově velmi dostupná.
Nabízíme komplexní vytvoření geografického informačního systému (GIS) pro potřeby měst, obcí, státní správy, správců technického vybavení a mnoha dalších subjektů.

Poskytované služby v GIS:

 • DTMM (Digitální technická mapa města)
 • Digitální mapové podklady a zpráva dat Misys

DTMM (Digitální technická mapa města)

 • V letech 1994-1997 jsme provedli kompletní zaměření intravilánu katastrálního území Karlovy Vary, které se stalo základem pro vytvoření digitální technické mapy(DTMM)  a digitální katastrální mapy (DKM) města Karlovy Vary
 • Od roku 1996 působíme jako správce digitální technické mapy města
 • V současnosti digitální technická mapa města Karlovy Vary je rozšířena do dalších 13 katastrálních území. Společně se správou geografického informačního systému Misys zajišťujeme rozvoj digitálních technických map i v dalších městech – např. v Ostrově, Chebu. V letech 2001 až 2002 jsme zavedli systém DTMM ve městě Klatovy
 • V rámci správy technické mapy jsme schopni nabídnou veškeré potřebné činnosti od návrhu struktury TM, přes import, konverzi a sběr dat, až po uživatelské výstupy v různých grafických formátech –dgn,dwg,dxf,shp.

Digitální mapové podklady a zpráva dat Misys

 • analýzy potřeb zákazníka
 • návrhy datových struktur
 • zpracování studií a projektů GIS
 • konzultační činnost
 • školení dle potřeb zákazníka
 • telefonická podpora
 • poradenské služby
 • pomoc při objednání dat z katastrálních úřadů
 • zprostředkování bezplatného získání dat pro GIS - ortofotomapy, základní mapy ČR, chráněná území, ÚSES
 • zajištění dat od správců inženýrských sítí
 • import, export,  konverze geodat z jiných IS
 • digitalizace analogových dat
 • propojení grafických a databázových dat
 • sběr geodat v terénu - geodetická měření pro GIS
 • Aktualizaci dat provádíme vždy v pravidelných cyklech po dohodě se zákazníkem, případně reagujeme na jeho nové podněty a požadavky.
  Software MISYS je neustále vyvíjen a zdokonalován, jeho aktualizací přinášíme našim zákazníkům nové možnosti práce s geodaty.

Nejčastěji požadované a realizované aplikace

 • Majetkoprávní vztahy – informace katastru nemovitostí
 • Technická mapa města/obce
 • Ortofotomapa
 • Technická mapa města
 • Územní plán
 • Pasporty
 • Inventarizace pozemků
 • Nájemní smlouvy
 • Komunikace
 • Svoz odpadu
 • Veřejné osvětlení
 • Zimní údržba
 • Hřbitovy
 • Zeleň
 • Rozvojové studie

Součinnost objednatele se zhotovitelem

Pro Vaši maximální spokojenost s našimi službami je nezbytná Vaše součinnost jako zákazníka - objednatele. Součinnost spočívá zejména v poskytování potřebných podkladů, informací a případně také zajištění souhlasu vlastníků se vstupem zhotovitele na nemovitosti dotčené objednanými pracemi. Vzhledem k různorodé povaze, složitosti a rozsahu nabízených služeb, budou podklady potřebné pro zpracování každé nabídky a pro zahájení vlastních prací na zakázce upřesněny vždy po úvodním jednání se zákazníkem. Po analýze vstupních informací vám předložíme k odsouhlasení nabídku s technickými parametry, cenou a termínem. Požadované práce zahájíme po přijetí vaší objednávky nebo smlouvy o dílo, jejíž přílohou bude vámi odsouhlasená nabídka.

Související odkazy:

Reference